ОБЯВЛЕНИЕ номер 01-5871/17.10.2013 ГОД.:

вторник, 29 октомври 2013 500

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава, че с решение номер 309 от протокол номер 28/02.10.2013г. на Общински съвет гр.Луковит е разрешено изработването на проект за  Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ в обхват ПИ с кадастрален номер 201034 в землището на с.Румянцево, община Луковит, с цел учредяване на право на строеж върху горски територии без промяна на предназначението на територията.   
  Заповедта, съгласно чл.124б,  ал.4, не подлежи на оспорване.