ОБЯВЛЕНИЕ номер 01-5007/18.09.2013 ГОД.:

сряда, 18 септември 2013 490

 На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава , че със заповед  481/12.09.2013 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Комплесен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) с части: 1. Проект за изменение на  подробен устройствен план (ПИПУП) – план за застрояване (ПУП-ПЗ) и 2. Инвестиционен проект във фаза технически проект за метални навеси в обхват урегулиран поземлен имот (УПИ) II и VI, кв.233 по Регулационния план на гр. Луковит.
   Заповедта, съгласно чл.124б,  ал.4, не подлежи на оспорване.