ОБЯВЛЕНИЕ номер 01-4121/19.07.2013 ГОД.:

петък, 13 септември 2013 503

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план /ПИПУП/- план за застрояване /ПЗ/ за урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХI, кв.153 по плана на гр. Луковит.
 Проектът за изменение на ПУП – ПЗ може да бъде разгледан в отдел “РУТ”, стая  номер 26 на Община Луковит.
 Всички пряко заинтересувани лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение на ПУП-ПР до общинската администрация в 14-дневен срок от съобщението съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ.