ОБЯВЛЕНИЕ номер 01-40/03.01.2013г.:

понеделник, 15 юли 2013 562

Община Луковит, област Ловеч, на основание чл.128, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за Подробен устройствен план – парцеларн план за елемент на техническата инфраструктура -  външно ел.захранване за фотоволтаична централа до 30kW, предвидена за изграждане на покрива на масивна сграда в ПИ с кадастрален номер 079016 по КВС на с.Дерманци, с трасе през имоти с кадастрални номера 000015 – полски път, път III клас от републиканска пътна мрежа, 000242 – полски път и 079059 - пасище.
 На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения и искания по проекта до общинската администрация.
 Проектът е изложен в сградата на Община Луковит, стая номер 26.