ОБЯВЛЕНИЕ номер 01-3780/04.12.2012г.

вторник, 09 юли 2013 556

Община Луковит, отдел „РУТ”, на основание чл.128, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за Подробен устройствен план – парцеларн план за ел.захранване на съществуваща сграда в УПИ ²V-1253, кв.125 с.Дерманци, придружен с ел.схема. Трасето на кабел НН засяга имоти номер 071001, 165041 и165058.
  На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обявлението, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения и искания по проекта до общинската администрация.
  Проектът е изложен в сградата на Община Луковит, стая номер 26.