ОБЯВЛЕНИЕ номер 01-373/30.01.2013г.:

неделя, 21 юли 2013 573

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТ” съобщава, че със заповед номер РД-02-14-106/21.01.2013 год. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството е разрешено изработването на проект на  Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за строеж „Преносен газопровод от ПИ 298013 в землището на с. Девенци, община Червен бряг, област Плевен до ПИ 013085 в землището на с. Дерманци, община Луковит, област Ловеч” и проект на Подробен устройствен план - План за застрояване /ПУП–ПЗ/ за  строежи ”Газоизмерителна станция  в ПИ 013085 в  землището на с. Дерманци, община Луковит, област Ловеч” и „Инсталация за подготовка на газа  и кондензата в ПИ 298009, ПИ 298010, ПИ 298011, ПИ 298012, ПИ 298013, ПИ 298014 и  ПИ 298025 в землището на с. Девенци, община Червен бряг, област Плевен”.  Заповедта не подлежи на оспорване.