ОБЯВЛЕНИЕ номер 01-3469/12.11.2012г.:

вторник, 09 юли 2013 527

Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед 403/09.11.2012 год. на Кмета на Община Луковит е одобрено изменение  на подробен  устройствен план - план за регулация за урегулиран поземлен имот /упи/ VIII-309, кв.9 по регулационния план на с.Дерманци, Община Луковит, като вътрешната дворищнорегулационна  линия се постави по съществуващата имотна граница между упи VII-308 и VIII-309, кв.19.                        
 Съгласно чл. 215, ал.1 и ал.4 от  ЗУТ заповедта на Кмета на Община Луковит подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването чрез Община Луковит  пред Административен съд Ловеч.