ОБЯВЛЕНИЕ номер 01-3012/03.10.2012г.:

вторник, 25 юни 2013 560

 Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава на заинтересуваните лица, че със заповед номер 345/02.10.2012 год. на Кмета на Община Луковит е допуснато с мотивирано предписание изработването на Подробен устройствен план – План за регулация и  застрояване /ПУП–ПРЗ/ и схеми зя елементите на техническата инфраструктура за  ПИ с кадастрален номер 000005, землище на с.Дерманци, Община Луковит, с цел отреждане на имота за чисто производствена устройствена зона с конкретно предназначение – „за Силозно стопанство и предвиждане на ограничителна линия на застрояване. 
 Заповедта на Кмета на Община Луковит подлежи на обжалване пред Административен съд –Ловеч по реда на  чл. 215 от  ЗУТ в 14-дневен срок от нейното съобщение.