ОБЯВЛЕНИЕ номер 01-2856/18.11.2011г.:

вторник, 14 май 2013 607

Община Луковит, дирекция “ТСУ”, съобщава на заинтересуваните лица,че със заповед номер 393/17.11.2011 год. на Кмета на Община Луковит е    допуснато с мотивирано предписание изработването на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация /ПИПУП–ПР/ в обхват УПИ II-4 и УПИ III-5, кв.3 по Регулационния и кадастрален план на с.Дъбен, общ.Луковит, обл.Ловеч с цел поставяне на вътрешните регулационни линии в съответствие със съществуващите граници на поземления имот.
 Заповедта на Кмета на Община Луковит подлежи на обжалване пред Административен съд –Ловеч по реда на  чл. 215 от  ЗУТ в 14-дневен срок от нейното съобщение.