ОБЯВЛЕНИЕ номер 01-2855/18.11.2011г.:

вторник, 14 май 2013 580

Община Луковит, дирекция “ТСУ”, съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед 386/15.11.2011 год. на Кмета на Община Луковит е одобрено изменение на  подробен  устройствен план - план за регулация за урегулиран поземлен имот /УПИ/ I-37 в кв.11 по Регулационния и кадастрален план на с.Румянцево, Община Луковит, като дворищнорегулационната линия между УПИ I-37 и УПИ ХVII-37,45 в кв.11 по сегадействащият план на селото се променя и се обособяват два нови урегулирани поземлени имота с площи от 1200 кв.м./УПИ I-37/ и 1483 кв.м./УПИ ХVII-37,45/.         
 Устройствената зона е жилищна с малка височина /Жм/.               
 Съгласно чл. 215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заповедта на Кмета на Община Луковит подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването чрез Община Луковит пред Административен съд Ловеч.