ОБЯВЛЕНИЕ номер 01-2847/25.09.2012г.

вторник, 25 юни 2013 520

Община Луковит, дирекция “ТСУ”, съобщава на заинтересуваните лица, че със заповед номер 335/20.09.2012 год. на Кмета на Община Луковит е    допуснато с мотивирано предписание изработването на Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП–ПЗ/ за  ПИ с кадастрален номер 013084, землище на с.Дерманци с цел смяна предназначението на имота за изграждане на газоизмерителна станция и Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура – преносен газопровод, с трасе, през общински и държавни имоти и пътища в землищата на с.Дерманци и с.Ъглен.
 Заповедта на Кмета на Община Луковит подлежи на обжалване пред Административен съд –Ловеч по реда на  чл. 215 от  ЗУТ в 14-дневен срок от нейното съобщение.