ОБЯВЛЕНИЕ номер 01-2847/25.09.2012 г

вторник, 25 юни 2013 575

Община Луковит, дирекция “ТСУ”, съобщава на заинтересуваните лица,че със заповед номер 336/20.09.2012 год. на Кмета на Община Луковит е    допуснато с мотивирано предписание изработването на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП–ПРЗ/ и схеми за елементите на техническата инфраструктура за  ПИ с кадастрален номер 000140, землището на с.Румянцево, общ.Луковит, с цел отреждане на имота за чисто производствена устройствена зона с конкретно предназначение – за МВЕЦ” и предвиждане на ограничителна линия на застрояване.
 Заповедта на Кмета на Община Луковит подлежи на обжалване пред Административен съд –Ловеч по реда на  чл. 215 от  ЗУТ в 14-дневен срок от нейното съобщение.