ОБЯВЛЕНИЕ номер 01-2750/18.09.2012г.: На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Община Луковит, дирекция “ТСУ”, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план /ПИПУП/

вторник, 25 юни 2013 480

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Община Луковит, дирекция “ТСУ”, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план /ПИПУП/- план за регулация /ПР/ в обхват урегулирани поземлени имоти /УПИ/ VII-308 и УПИ VIII-309, кв.19 по Регулационния и кадастрален план на с.Дерманци, общ.Луковит, обл.Ловеч, с цел поставяне на вътрешната регулационна линия в съответствие със съществуващата граница между поземлените имоти.
 Проектът за изменение на ПУП – ПР може да бъде разгледан в дирекция “ТСУ”, стая  номер 26 на Община Луковит.
 Всички пряко заинтересувани лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение на ПУП-ПР до общинската администрация в едномесечен срок от съобщението съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ.