ОБЯВЛЕНИЕ номер 01-2496/17.10.2011г.:

понеделник, 13 май 2013 598

Община Луковит, дирекция “ТСУ”, съобщава на заинтересуваните лица,че със заповед номер 327/13.10.2011 год. на Кмета на Община Луковит е    допуснато с мотивирано предписание изработването на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване /ПИПУП–ПЗ/ в обхват УПИ IV, кв.1 по Регулационния план на с.Торос, общ.Луковит, обл.Ловеч с цел промяна на ограничителните линии на застрояване за по-пълноценно и оптимално бъдещо застрояване на имота.
 Заповедта на Кмета на Община Луковит подлежи на обжалване пред Административен съд –Ловеч по реда на  чл. 215 от  ЗУТ в 14-дневен срок от нейното съобщение.