ОБЯВЛЕНИЕ номер 01-2456/12.10.2011г.:

понеделник, 13 май 2013 593

Община Луковит, дирекция “ТСУ”, съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед 321/12.10.2011 год. на Кмета на Община Луковит е одобрено изменение  на подробен  устройствен план - план за регулация  за за урегулиран поземлен имот /упи/ I отреден „За спорт” в кв.1 по  плана на с.Румянцево, Община Луковит, като от него се обособяват урегулирани поземлени имоти I, ХI-3, ХII-4 ХIII-13, ХIV-14, ХV-15 в кв.1 по регулационния план на с.Румянцево.   
 Дворищнорегулационните линии на упи ХI-3, ХII-4, ХIII-13, ХIV-14, ХV-15 в кв. 1 са поставени по съществуващите имотни граници на поземлени имоти  с кадастрални номера 3, 4, 13, 14, 15. 
 Съгласно чл. 215, ал.1 и ал.4 от  ЗУТ заповедта на Кмета на Община Луковит подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването чрез Община Луковит  пред Административен съд Ловеч.