ОБЯВЛЕНИЕ номер 01-2428/10.10.2011г.:

понеделник, 13 май 2013 548

Община Луковит, дирекция “ТСУ”, съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед 319/10.10.2011 год. на Кмета на Община Луковит е одобрен подробен  устройствен план - план за регулация  и застрояване с който се урегулира поземлен имот номер072036, местност „Пъня”, землище на с.Румянцево, Община Луковит и от  него се образува упи ²-072036 отреден „За силозно и складово стопанство” и схеми към него по части електро и ВиК. Зона – предимно производствена /Пп/. 
 Съгласно чл. 215, ал.1 и ал.4 от  ЗУТ заповедта на Кмета на Община Луковит подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването чрез Община Луковит  пред Административен съд Ловеч.