ОБЯВЛЕНИЕ номер 01-1922/29.06.2012г.:

понеделник, 24 юни 2013 528

Община Луковит, дирекция “ТСУ”, съобщава на заинтересуваните лица,че със заповед номер 228/28.06.2012 год. на Кмета на Община Луковит е    допуснато с мотивирано предписание изработването на Подробен устройствен план – парцеларен план за елемент на техническата инфраструктура – външно ел.захранване за фотоволтаична централа до 30кW, предвидена за изграждане на покрива на масивна сграда в ПИ с кадастрален номер 079016 по КВС на с.Дерманци, с трасе през имоти с кадастрални номера 000015 – полски път, път III клас от републиканска пътна мрежа и 000242 – полски път и 079059 – пасище, собственост на Община Луковит.
 Заповедта на Кмета на Община Луковит подлежи на обжалване пред Административен съд –Ловеч по реда на  чл. 215 от  ЗУТ в 14-дневен срок от нейното съобщение.