ОБЯВЛЕНИЕ номер 01-1921/29.06.2012г.:

понеделник, 24 юни 2013 546

Община Луковит, дирекция “ТСУ”, съобщава на заинтересуваните лица,че със заповед номер 227/28.06.2012 год. на Кмета на Община Луковит е допуснато с мотивирано предписание изработването на Подробен устройствен план – парцеларен план за елемент на техническата инфраструктура – кабел 20кV за захранване на БКТП, предвиден в имот със сменено предназначение, собственост на заявителя с цел захранване на „Цех за преработка на плодове” с трасе през имоти с кадастрални номера 165058, 165041, 071001 по КВС на с.Дерманци.
 Заповедта на Кмета на Община Луковит подлежи на обжалване пред Административен съд –Ловеч по реда на  чл. 215 от  ЗУТ в 14-дневен срок от нейното съобщение.