ОБЯВЛЕНИЕ номер 01-1592/05.06.2012г.:

петък, 21 юни 2013 539

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Община Луковит, дирекция “ТСУ”, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план /ПИПУП/ - план за регулация и застрояване /ПРЗ/, ВиК и Ел. схеми в обхват урегулирани поземлени имоти /УПИ/ I-614, УПИ II-615 и УПИ III-616, кв.49 по Регулационния и кадастрален план на с.Дерманци, общ.Луковит, обл.Ловеч.
 Проектът за изменение на ПУП – ПРЗ може да бъде разгледан в дирекция “ТСУ”, стая  номер 26 на Община Луковит.
 Всички пряко заинтересувани лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение на ПУП-ПР до общинската администрация в едномесечен срок от съобщението съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ.