ОБЯВЛЕНИЕ номер 01-1418/05.04.2013ГОД.:

петък, 26 юли 2013 527

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план /ПИПУП/- план за регулация /ПР/ в обхват урегулирани поземлени имоти /УПИ/ I, кв.233 по Регулационния план на гр.Луковит, с цел разделяне на имота на два нови такива, отреждане на единия за производствени нужди с устройствена зона Чисто производствена - Пч, а другия запази досегшното си предназначение – „за стадион”.
 Проектът за изменение на ПУП – ПР може да бъде разгледан в дирекция “ТСУ”, стая  номер 26 на Община Луковит.
 Всички пряко заинтересувани лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение на ПУП-ПР до общинската администрация в 14-дневен срок от съобщението съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ.