ОБЯВЛЕНИЕ номер 01-1376/09.05.2012г.:

понеделник, 24 юни 2013 508

Община Луковит, дирекция “ТСУ”, съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед 162/07.05.2012 год. на Кмета на Община Луковит е одобрено изменение  на подробен  устройствен план - план за регулация  за урегулиран поземлен имот /упи/ IХ-332,334 в кв.62 по  плана на с.Торос,Община Луковит, като вътрешните дворишнорегулационни линии се поставят по съществуващите имотни граници от към упи Х-331, упи V-335 и упи VIII-335 в кв.62 по регулационния план на с.Торос.   
 Съгласно чл. 215, ал.1 и ал.4 от  ЗУТ заповедта на Кмета на Община Луковит подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването чрез Община Луковит  пред Административен съд Ловеч.