ОБЯВЛЕНИЕ номер 01-1333/01.04.2013г.:

петък, 26 юли 2013 610

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава , че със заповед номер 147/28.03.2013 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на проект за  Подробен устройствен план – план за регулация /ПУП-ПР/ за УПИ IV, кв.64 по Регулационния и кадастрален план на с.Петревене, общ.Луковит, с цел разделяне на имота на два нови такива, съобразно застроените в него масивни сгради, и отреждане на новообразуваните имоти идентично с предназначението на сградите.
 Заповедта, съгласно чл.124б,  ал.4, не подлежи на оспорване.