ОБЯВЛЕНИЕ номер 01-1071/15.03.2013г.:

петък, 26 юли 2013 516

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава , че със заповед номер 118/15.03.2013 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на проект на  Подробен устройствен план – план за регулация /ПУП-ПР/ за УПИ I, кв.233 по Регулационния план на гр.Луковит, съответстващ на ПИ с идентификатор 44327.502.9770 по Кадастрална карта на гр.Луковит, с цел разделяне на имота на два нови такива, отреждане на единия за производствени нужди с устройствена зона Чисто производствена - Пч, а другия запази досегшното си предназначение – „за стадион”.
   Заповедта, съгласно чл.124б,  ал.4, не подлежи на оспорване.