ОБЯВЛЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА "МИЛККОМ" ООД

петък, 01 юли 2022 132

ОБЯВА
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

„МИЛККОМ“ ООД

ЕИК 110568237, със седалище и адрес на управление в гр. Луковит, ул. „Будевец“ 2, с управител Илия Димитров Грънчаров, тел. 0897 992360 /Илия Грънчаров/

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:

„ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРИСТРОЙКА КЪМ СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР №44327.335.562.3 ЗА МАНДРА, НАХОДЯЩИ СЕ В МЕСТНОСТТА „БЯЛО ПОЛЕ“, В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР №44327.335.562 ПО КК НА ГР. ЛУКОВИТ, ОБЩИНА ЛУКОВИТ“

в ПИ с идентификатор 44327.335.562 по Кадастралната карта на гр. Луковит, съответстващ на УПИ II, кв. 277 по Регулационния план на града

За контакти: Илия Димитров Грънчаров, обл. Ловешка, гр. Луковит, ул. „Будевец“ 2, тел. 0897992360.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. Плевен – 5800, ул. „Ал. Стамболийски“ №1а, e-mail: [email protected].

 

Файлове:

pdf - Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС