ОБЯВЛЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА "ДАНОВ КАРС" ЕООД

петък, 23 април 2021 50

ОБЯВА
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

„ДАНОВ КАРС“ ЕООД, ул. „Орляк“ №11, гр. Луковит,
/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:

„Изграждане на площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства и продажба на авточасти втора употреба“, в ПИ №44327.502.55 – урбанизирана територия, по плана на гр. Луковит, общ. Луковит
/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

За контакти тел. 0899 044700 – Николай Николов
                          /лице, адрес, телефон/

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. Плевен – 5800, ул. „Ал. Стамболийски“ №1а, e-mail: [email protected].