ОБЯВЛЕНИЕ № 01-99/13.01.2023 Г.

понеделник, 16 януари 2023 168

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел РУТОС съобщава, че с решение №465 от Протокол №56/30.12.2022 г. на Общински съвет гр. Луковит е разрешено изработването на проект на  Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ за елемент на техническата инфраструктура – кабелно ел. захранване с цел присъединяване на предвидена за реализиране в ПИ с идентификатор 36511.124.67 по кадастрална карта на с .Карлуково, общ .Луковит, фотоволтаична централа.

Заповедта, съгласно чл.124б, ал. 4, не подлежи на оспорване.

https://www.livechatalternative.com/