ОБЯВЛЕНИЕ № 01-98/13.01.2023 Г.

понеделник, 16 януари 2023 190

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел РУТОС съобщава, че с решение №467 от Протокол №56/30.12.202 2г. на Общински съвет гр. Луковит е разрешено изработването на:

  1. Проект за изменение на Общия устройствен план /ОУП/ на Община Луковит, с цел смяна предвижданията по сега действащия за ПИ с идентификатор 44327.243.12 по Кадастрална карта на гр. Луковит, в съответствие с инвестиционното намерение на собственика и съответно възложител.
  2. Изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ при необходимост, за елемент на техническата инфраструктура - трасе на кабелно захранване на фотоволтаичната централа към съществуващата мрежа, ако трасето му преминава през земеделски земи.

 Заповедта, съгласно чл. 124б, ал. 4, не подлежи на оспорване.

https://www.livechatalternative.com/