ОБЯВЛЕНИЕ № 01-953/08.04.2022 Г.

петък, 27 май 2022 33

НА ВНИМАНИЕТО НА:

     1. НИКОЛАЙ ЛЮБЕНОВ НИКОЛОВ, ГР. РУСЕ

     2. „ЛУКОВИТ АВТОТРАНСПОРТ“ ЕООД, ГР. ЛУКОВИТ

 

На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, Община Луковит, отдел „РУТОС”, съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед №141/07.04.2022 г. е одобрен проект на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхват ПИ с идентификатор 44327.243.21, местност „Бяло поле“ по Кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Луковит, като с плана за регулация имота се урегулира по съществуващите кадастрални граници и се отрежда „За фотоволтаична централа“ при Предимно производствена устройствена зона (Пп). С плана за застрояване се предвижда ограничителна линия на застрояване и максимално допустими устройствени показатели съгласно чл. 25, ал. 3 от Наредба 7 за ПНУОВТУЗ – Предимно производствена устройствена зона (Пп).

Съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ заповедта на кмета на Община Луковит подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й, чрез Община Луковит пред Административен съд - Ловеч.