ОБЯВЛЕНИЕ № 01-866/28.03.2023 г.

сряда, 29 март 2023 182

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел РУТОС съобщава, че със Заповед №126/27.03.2023 г. на кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) в обхват УПИ ХVІІ, кв. 127 (ПИ с идентификатор 44327.502.2607 по КККР) с части:

  1. План за регулация и застрояване (ПРЗ), с цел:
  • Промяна отреждането на имота, като същото стане „за общественообслужващи дейности“ при устройствена зона от типа – Смесена централна зона, предназначена за многофункционално ползване (Ц) или при запазване на действащата устройствена зона от типа – Жилищна устройствена зона за нискоетажно застрояване – Жм, допустимо съгласно чл. 17 от Наредба 7 за ПНУОВТУЗ,
  • Предвиждане на ограничителни и задължителна линии на застрояване, регламентирайки сключено застрояване по границата на имота със съседния общински такъв – УПИ I, кв. 127 в който е реализирана многофамилна жилищна сграда и застрояване по уличните регулационни линии, съобразявайки се с вече реализираните сгради в имота.
  1. Инвестиционен проект за преустройство на съществуващата сграда с идентификатор 44327.502607.2, отразена в кадастралната карта като едноетажна жилищна сграда, в такава, с обществено-обслужващо предназначение.

Заповедта съгласно чл. 124б, ал .4 не подлежи на оспорване.

https://www.livechatalternative.com/