ОБЯВЛЕНИЕ № 01-864/10.03.2014 ГОД. , 01-1451/22.04.2014ГОД.

сряда, 23 април 2014 509

 

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-864/10.03.2014 ГОД.                

  На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Община Луковит, отдел „РУТ”, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за изменение  на подробен устройствен план / ПИПУП/- план за регулацияи застрояване/ПРЗ/ в обхват: ПИ с идентификатор 44327.502.9798 по Кадастрална карта на гр.Луковит, съответстващ на  УПИ ХV, кв.233 по Регулационния план на гр.Луковит и ПИ с идентификатор 44327.502.9781 по Кадастрална карта на гр.Луковит, съответстващ на УПИ VІ, кв.233 по Регулационния план на гр.Луковит, с цел обединяването им и отреждане на новообразувания имот „за производствени нужди”.

                  Проектът за ИПУП – ПРЗ може да бъде разгледан в  отдел „РУТ”, стая  № 26 на Община Луковит.

                  Всички пряко заинтересувани лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по  ПИПУП-ПРЗ до общинската администрация в 14-дневен срок от съобщението съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ.

                     ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1451/22.04.2014ГОД. 

 

                     На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/, в обхват поземлен имот с идентификатор 44327.266.27, ВиК схеми и парцеларен план /ПП/, в обхват поземлени имоти с идентификатори 44327.25.64; 44327.261.6 и 44327.261.5 по Кадастрална карта на гр.Луковит.

                  Проектът на ПУП – ПРЗ и ПП може да бъде разгледан в отдел “РУТ”, стая  № 26 на Община Луковит.

                  Всички пряко заинтересувани лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от съобщението съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ.