ОБЯВЛЕНИЕ №01-85/09.01.2019 г.

сряда, 09 януари 2019 143

   На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел "РУТОС" съобщава, че с решение №481 от Протокол №54/17.12.2018г. на Общински съвет гр. Луковит е разрешено изработването на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхват ПИ с идентификатор 44327.331.418, м."Поника" по Кадастрална карта, з-ще на гр. Луковит и Парцеларни планове /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура при необходимост, като същия се отреди „За жилищно застрояване", при спазване на градоустройствените показатели в съответствие с чл.19, ал.1 от Наредба №7 за ПНУОВТУЗ - Жилищна устройствена зона с малка височина /Жм/. 

   Решението, съгласно чл.124б, ал.4, не подлежи на оспорване.