ОБЯВЛЕНИЕ № 01-823/23.03.2023 г.

понеделник, 10 април 2023 189

На основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ, Община Луковит, отдел РУТОС, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за елемент на техническата инфраструктура, трасе на кабел 20 kV минаващо през поземлени имоти с идентификатори 03143.63.18; 03143.63.72 и 03143.66.14 по Кадастрална карта на с. Бежаново за присъединяването на „Фотоволтаична ел. централа, намираща се в поземлен имот 03143.63.72, в землището на село Бежаново, м. “Гладния рът“, община Луковит, област Ловеч“.  

Проектът на ПУП – ПП може да бъде разгледан в отдел РУТОС, стая  № 26 на Община Луковит.

Всички пряко заинтересувани лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от съобщението съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.

https://www.livechatalternative.com/