ОБЯВЛЕНИЕ № 01-822/28.03.2022 Г.

вторник, 07 юни 2022 124

НА  ВНИМАНИЕТО НА МИРОСЛАВ  ДАНЧЕВ  ПЕТКОВ,  ДАНЧО ДИМИТРОВ ПЕТКОВ, НАДЯ ВЕНИСЛАВОВА ЦАЦОВА, ЗДРАВКО ВЕНИСЛАВОВ ЦАЦОВ

           На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Луковит, отдел РУТОС, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за подробен  устройствен план /ПУП/ - план за регулация и застрояване /ПРЗ/ в обхват поземлен имот с идентификатор 85010.143.118 по кадастрална карта и кадастрални регистри/КККР/ на с. Ъглен, с цел създаване на устройствен статут на имота по реда на чл. 50, ал. 6 от ППЗОЗЗ, отреждането му „За база за отглеждане на пчели и производство на мед“, предвиждане на ограничителни линии на застрояване и максимално допустими устройствени показатели съгласно чл. 25, ал. 3 от Наредба 7/2003 г. за ПНУОВТУЗ -Предимно производствена устройствена зона /Пп/.

         В 14-дневен срок от съобщението по ал. 3 всички пряко заинтересувани лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по ПУП до общинската администрация  съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.