ОБЯВЛЕНИЕ № 01-816/28.03.2019 Г.

вторник, 07 май 2019 74

            Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед № 108 от 26.03.20108 г. на Кмета на Община Луковит е одобрен подробен  устройствен план /ПУП/- план за застрояване/ПЗ/  в обхват поземлен имот 000082, местност „През Панега“, землище  на с. Петревене, Община Луковит.

             С плана за застрояване се предвиждат ограничителни линии на застрояване при спазване на чл.31, ал.1 от ЗУТ, а именно по 3 м от всички граници на имота и отреждане на имота „За къща за гости“.

              Съгласно чл. 215, ал.1 и ал.4 от  ЗУТ заповедта на Кмета на Община Луковит подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването чрез Община Луковит  пред Административен съд Ловеч.