ОБЯВЛЕНИЕ №01-798/123.02.2021 г.

петък, 12 март 2021 55

              На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 116/11.03.2021 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) в обхват УПИ ІV, кв.111 по Регулационния план на гр. Луковит, съответстващ на ПИ с идентификатор 44327.502.23 по Кадастрална карта на града, с части:

             1. Проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПИПУП-ПРЗ), с цел смяна отреждането на имота, като същото стане „за обществено-обслужващо предназначение“, а с ПЗ се предвидят ограничителни линии на застрояване и Работен устройствен план (РУП), предвид обстоятелството, че се предвижда свързано застрояване в повече от два имота;

             2. Инвестиционен проект във фаза технически проект за изграждане на обект – автосервиз.

             Заповедта, съгласно чл. 124б,  ал. 4, не подлежи на оспорване.