ОБЯВЛЕНИЕ №01-797/12.03.2021 г.

петък, 12 март 2021 46

              На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 115/11.03.2021 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) в обхват УПИ І, кв.141 по Регулационния план на гр. Луковит, съответстващ на ПИ с идентификатор 44327.503.589 по Кадастрална карта на града, с части:

             1. Проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПИПУП-ПРЗ) ), с цел смяна отреждането на имота, като същото стане „за обществено-обслужващо предназначение“, а с ПЗ се предвидят ограничителни линии на застрояване;

             2. Инвестиционен проект във фаза технически проект.

             Заповедта, съгласно чл. 124б,  ал. 4, не подлежи на оспорване.