ОБЯВЛЕНИЕ №01-772/25.03.2019 г.

вторник, 23 април 2019 75

               На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен Проект на подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхват ПИ с  идентификатор №44327.331.418 по Кадастрална карта на гр.Луковит, м. “Поника“, с цел отреждането му „За жилищно застрояване“ и предвиждане на ограничителна линия на застрояване.

              Всички пряко заинтересувани лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП-ПЗ до общинската администрация в 14-дневен срок от съобщението съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.