ОБЯВЛЕНИЕ № 01-767/20.03.2023 г.

вторник, 21 март 2023 166

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел РУТОС съобщава, че със Заповед №112/16.03.2023 г. на кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на  подробния устройствен план (ПИПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхват УПИ ХV, УПИ І, кв.7 и улица с ОК 1; 101; 2; 3 по Регулационния план на с. Пещерна с цел:

  • Отпадане на част от улица „Александър Стамболийски“, нереализирана на място, с осови точки 30; 100; 1; 101; 2 и 3 по Регулационния план на село Пещерна, общ. Луковит, а именно участъка между осови точки 1; 101; 2 и 3, както и самите осови точки.
  • Обособяване на останалата част от улица „Александър Стамболийски“ като топикова такава с осови точки 30, 100 и новообразувана 1а.
  • Образуване на нов УПИ с отреждане на „за озеленяване“ от площта на ПИ с идентификатор 56318.500.1, която до този момент съгласно регулационния план на селото е била придаваема към УПИ І и е била предвидена за отпадналата вече нереализирана на място улица.
  • Промяна на отреждането и устройствената зона на УПИ ХV, кв.7 по регулационния план на с. Пещерна във връзка с ново инвестиционно намерение на собствениците, а именно изграждане на фотоволтаична електроцентрала.

Заповедта, съгласно чл.124б,  ал.4, не подлежи на оспорване.

https://www.livechatalternative.com/