ОБЯВЛЕНИЕ № 01-6842/22.11.2013ГОД.

петък, 31 януари 2014 497

 

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен Проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулацияи застрояване /ПИПУП-ПРЗ/ в обхват УПИ ХVІІ-235, квартал 55 по Регулационния и кадастрален план на с.Петревене, община Луковит, с цел разделянето му на два нови урегулирани поземлени имота и предвиждане на основно застрояване за тях.

   Проектът за изменение на ПУП – ПРЗ може да бъде разгледан в отдел “РУТ”, стая  № 26 на Община Луковит.

  Всички пряко заинтересувани лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение на ПУП-ПРЗ до общинската администрация в 14-дневен срок от съобщението съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ.