ОБЯВЛЕНИЕ № 01-682/10.02.2016 ГОД.

сряда, 10 февруари 2016 460

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Община Луковит, отдел „РУТОС”, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за изменение  на подробен устройствен план - план за застрояване/ ПИПУП - ПЗ/ в обхват УПИ ІХ, квартал 73, по Регулационния план на гр.Луковит, ПИ с идентификатор 44327.502.3009 по Кадастралната карта на града, с цел предвиждане на допълващо застрояване – гаражи, съобразявайки се с изградения в имота жилищен комплекс със съответните си елементи – основно и допълващо застрояване и техническа инфраструктура.

Проектът за ПИПУП – ПЗ може да бъде разгледан в  отдел „РУТОС”, стая  № 27 на Община Луковит.

Всички пряко заинтересувани лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение на ПУП-ПРЗ до общинската администрация в 14-дневен срок от съобщението съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ.