ОБЯВЛЕНИЕ №01-635/23.02.2021 г.

вторник, 23 февруари 2021 80

              На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС” съобщава, че със заповед № 70/19.02.2021 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ПИПУП-ПР) в обхват: УПИ І и УПИ ІІ кв. 21 по Регулационния план на с. Дъбен, съответстващи на  ПИ с идентификатор 24236.700.138 и ПИ с идентификатор 24236.700.137 от кадастралната карта на селото, с цел обединяване на същите при запазване на действащата устройствена зона, а именно Жм, както и отреждането – „за жилищно застрояване“.

              Заповедта, съгласно чл. 124б,  ал. 4, не подлежи на оспорване.