ОБЯВЛЕНИЕ № 01-6287, № 01-6288, № 01-6289

петък, 01 ноември 2013 494

  ОБЯВЛЕНИЕ № 01-6287/01.11.2013ГОД.

  На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава, че със заповед № 565/31.10.2013 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Комплесен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) с части: 1. Проект за изменение на  подробен устройствен план (ПИПУП) – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) и 2. Инвестиционен проект във фаза технически проект за нова жилищна сграда и преустройство и пристрояване на съществуваща такава в обхват урегулирани поземлени имоти (УПИ) ІV-889 и V-893, кв.77 по Регулационния и кадастрален план на с.Торос, община Луковит.

Заповедта, съгласно чл.124б,  ал.4, не подлежи на оспорване.

                    

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-6288/01.11.2013ГОД. 

 На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава, че със Заповед № 567/31.10.2013г. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПИПУП-ПРЗ/ в обхват урегулирани поземлени имоти /УПИ/ ІІ-571 и УПИ ІХ-571, квартал 96 по Регулационния и кадастрален план на с.Карлуково, община Луковит, с цел промяна на границата между имотите и предвиждане на основно застрояване.

 Заповедта, съгласно чл.124б,  ал.4, не подлежи на оспорване.

 

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-6289/01.11.2013ГОД. 

 На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава, че със Заповед № 568/31.10.2013г. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПИПУП-ПРЗ/ в обхват УПИ ХVІІ-235, квартал 55 по Регулационния и кадастрален план на с.Петревене, община Луковит, с цел разделянето му на два нови урегулирани поземлени имота и предвиждане на основно застрояване за тях.

  Заповедта, съгласно чл.124б,  ал.4, не подлежи на оспорване.