ОБЯВЛЕНИЕ №01-628/11.03.2019 г.

вторник, 12 март 2019 227

                      На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със Заповед № РД-02-15-17/28.01.2019 год. на министъра на регионалното развитие и благоустройство е прекратено производството по Заповеди №РД-02-15-10/27.01.2015г. и №РД-02-15-111/11.08.2015г. на министъра на регионалното развитие и благоустройство, с които е разрешено изработването на ПУП-ПП за трасето на автомагистрала „Хемус“ в землищата на с. Дерманци, община Луковит, с. Баховица, с. Славяни и с. Лисец и с. Радювене, община Ловеч, с. Орляне, с. Каленик и гр. Угърчин, община Угърчин, област Ловеч, с. Николаево и с. Бохот, община Плевен, област Плевен.

                      На основание чл.56, ал.4 от АПК заповедта подлежи на обжалване по реда на Глава десета, Раздел ІV от АПК.