ОБЯВЛЕНИЕ №01-627/11.03.2019 г.

вторник, 12 март 2019 221

                      На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със Заповед № РД-02-15-18/28.01.2019 год. на министъра на регионалното развитие и благоустройство е прекратено производството по Заповед №РД-02-15-9/27.01.2015 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройство  в частта за допускане изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до пресичането с път ІІІ-307, в землищата на с. Дерманци, с. Пещерна и с. Торос, община Луковит, с. Брестница, община Ябланица, с. Български извор, община Тетевен, област Ловеч.

                   На основание чл.56, ал.4 от АПК заповедта подлежи на обжалване по реда на Глава десета, Раздел ІV от АПК.