ОБЯВЛЕНИЕ № 01-520/08.02.2016 ГОД.

вторник, 09 февруари 2016 439

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията,Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 43/08.02.2016 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на подробен устройствен план - План за регулация (ПИПУП-ПР) в обхват ПИ с кадастрален номер 353, кв.46 по Регулационния и кадастрален план на с.Карлуково, общ.Луковит, с цел привеждане на дворищно-регулационната граница между УПИ ІІІ и УПИ ІХ в съответствие с имотната граница на ПИ с кадастрален номер 353.

Заповедта, съгласно чл.124б,  ал.4, не подлежи на оспорване.