ОБЯВЛЕНИЕ № 01-4643/23.08.2013ГОД.:

четвъртък, 29 август 2013 520

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава, че със Заповед номер 444/20.08.2013 г. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПИПУП-ПРЗ/ в обхват УПИ III, квартал 233 по Регулационния план на гр. Луковит, с цел разделянего му.
   Заповедта, съгласно чл.124б,  ал.4, не подлежи на оспорване.