ОБЯВЛЕНИЕ № 01-4516/12.08.2013ГОД.:

четвъртък, 29 август 2013 526

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава, че със Заповед номер 426/12.08.2013г. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПИПУП-ПРЗ/ в обхват квартал 64 по действащия за тази територия подробен устройственплан (ПУП) на с.Петревене, общ.Луковит, обл.Ловешка, с цел промяна на границите между имотите и образуване на нови такива, при съобразяване със съществуващите сгради.
  Заповедта, съгласно чл.124б,  ал.4, не подлежи на оспорване.