ОБЯВЛЕНИЕ № 01-4453/06.08.2013ГОД.:

четвъртък, 29 август 2013 505

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава, че с решение номер 287 от протокол номер 25/24.07.2013г. на Общински съвет гр.Луковит е разрешено изработването на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/, в обхват ПИ с кадастрален номер 197019, в землището на с.Дерманци, общ.Луковит, с цел определяне на площ на застрояване (установяване на частта от имота, в която може да се застроява).