ОБЯВЛЕНИЕ № 01-44/03.01.2014, 01-45/03.01.2014, 01-43/03.01.2014

вторник, 07 януари 2014 504

                  ОБЯВЛЕНИЕ № 01-44/03.01.2014ГОД. 

               

              На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията,Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава, че със Заповед № 659/30.12.2013г. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация/ПИПУП-ПР/ в обхват ПИ с кадастрален №773, квартал 71 по Регулационния и кадастрален план на с.Дерманци, община Луковит, с цел привеждане на дворищно-регулационните граници на УПИ ІІ-733 в съответствие с имотната граница на ПИ с кад. №773.

   Заповедта, съгласно чл.124б,  ал.4, не подлежи на оспорване.

 

 

                  ОБЯВЛЕНИЕ № 01-45/03.01.2014ГОД. 

              На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията,Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава, че със Заповед № 3/02.01.2014г. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване/ПИПУП-ПРЗ/ в обхват: ПИ с идентификатор 44327.502.7998 по Кадастрална карта на гр.Луковит, съответстващ на УПИ ХV, квартал 233 по Регулационния  план на гр.Луковит и ПИ с идентификатор 44327.502.9781 по Кадастрална карта на гр.Луковит, съответстващ на УПИ VІ, кв.233 от Регулационния план на гр.Луковит, с цел обединяването им и отреждане на новообразувания имот „за производствени нужди”.

   Заповедта, съгласно чл.124б,  ал.4, не подлежи на оспорване.

 

 

                  ОБЯВЛЕНИЕ № 01-43/03.01.2014ГОД. 

 

              На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията,Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава, че със Заповед № 2/02.01.2014г. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на подробен устройствен план-

план за регулация/ПИПУП-ПР/ в обхват ПИ с кадастрален №479, квартал 91 по Регулационния и кадастрален план на с.Бежаново, община Луковит, попадащ в УПИ ІІ-479, ІV-479, ІІІ-579, V-480 и І-480, с цел привеждане на дворищно-регулационните граници на УПИ ІІ-479, УПИ І-480 и УПИ ІІІ-579 от една страна и УПИ ІV-479, V-460 и ІІІ-579 от друга страна  в съответствие с имотните граници на ПИ с кад. №479.

   Заповедта, съгласно чл.124б,  ал.4, не подлежи на оспорване.