ОБЯВЛЕНИЕ № 01-430/15.02.2023 г.

понеделник, 10 април 2023 46

НА ВНИМАНИЕТО НА :

1. Галя Антонова Миленов
2. Сузана Антонова Александрова

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Луковит, отдел РУТОС, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект „ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ /ПИПУП-ПР/ В ОБХВАТ УПИ V-649, КВ. 33 ПО ПУП НА С. ТОРОС, ОБЩИНА ЛУКОВИТ СЪСТАВЛЯВАЩИ ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 43058.700.649 ПО КККР НА С. ТОРОС“.

Проектът може да бъде разгледан в отдел РУТОС, стая № 26 на Община Луковит.

Всички пряко заинтересувани лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение на ПУП-ПРЗ до общинската администрация в 14-дневен срок от съобщението съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Луковит, отдел РУТОС, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект „ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ /ПИПУП-ПР/ В ОБХВАТ УПИ V-649, КВ. 33 ПО ПУП НА С. ТОРОС, ОБЩИНА ЛУКОВИТ СЪСТАВЛЯВАЩИ ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 43058.700.649 ПО КККР НА С. ТОРОС“.

Проектът може да бъде разгледан в  отдел РУТОС, стая  № 26 на Община Луковит.

Всички пряко заинтересувани лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение на ПУП-ПРЗ до общинската администрация в 14-дневен срок от съобщението съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.